Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató Cserni Ágota egyéni vállalkozó (adatkezelő) által kezelt, valamint a www.nutricompass.hu címen elérhető honlap (honlap) használója, megrendelője, igénybe vevője (érintett) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (információk) kezelésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Amennyiben ügyfele kíván lenni a honlap által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a kínált szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat elfogadja.

Az érintett a honlap használatával kinyilvánítja, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Az adatvédelmi tájékoztató érvényessége: 2019. június 1-től.

Adatkezelő adatai

Név: Cserni Ágota egyéni vállalkozó

Székhely: 2531 Tokod, Tavasz u. 11.

Telefonszám: 36-30-529-1470

Email cím: cserniagota@nutricompass.hu

Adószám: 69754719-1-31

Honlap és tárhely szolgáltatója: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelés az alábbi hatályos jogszabályoknak megfelelően történik:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (General Data Protection Regulation – GDPR)

A személyes adatok kezelése csak abban az esetben jogszerű, ha az érintett hozzájárulásán alapul, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét.

Az adatkezelés célja, módja, kezelt adatok

Kapcsolat űrlap kitöltésével keletkező adatok:

 • kezelésének célja az érintett (ügyfél) és az adatkezelő (szolgáltató) közötti kapcsolatfelvétel megteremtése.
 • Kezelt adatok: név, elektronikus levélcím, telefonszám.
 • Az adatok törlése (személyes adatok, valamint levelezés, üzenetváltás) az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után legkésőbb 15 nappal, egyébként 6 hónap inaktív időszak után történik meg.

Megrendelés űrlap kitöltésével keletkező adatok:

 • kezelésének célja a megrendelés teljesítése, az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, számviteli kötelezettségek teljesítése.
 • Kezelt adatok: név, elektronikus levélcím, telefonszám, számlázási cím.
 • Az adatok törlése (személyes adatok, valamint levelezés, üzenetváltás) az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után legkésőbb 15 nappal, egyébként 5 év inaktív időszak után történik meg.

Az Állapotfelmérő kérdőív kitöltésével keletkező adatok:

 • kezelésének célja a tájékozódás az érintett fizikai állapotáról, a szolgáltatás megkezdésének eldöntése érdekében.
 • Kezelt adatok: név, életkor, magasság, testsúly, egészségügyi adat (korábbi betegségekre és életvitelre vonatkozó információk)
 • Az adatok törlése (személyes adatok, valamint levelezés, üzenetváltás) az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után legkésőbb 15 nappal, amennyiben nem történik szolgáltatás 6 hónap inaktív időszak, egyébként 5 év inaktív időszak után történik meg.

A honlap sütiket (cookie) használ annak érdekében, hogy azt felhasználói igényeire szabja. A sütik kis adatfájlok, melyek információt gyűjtenek, emellett biztonságossá és jól felhasználhatóvá teszik a honlapot a felhasználói számára. Az Európai Unió cookie (süti) törvénye egy adatvédelmi szabályozás, amely megköveteli a honlapoktól, hogy a felhasználói beleegyezzenek, hogy mobil eszközükön vagy számítógépükön adatokat tárolnak és információt szereznek. A cookie-k szabályozását Magyarországon a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155.§ (4) tartalmazza. A látogatónak lehetősége van elfogadni, vagy visszautasítani a sütit, ezzel befolyásolnia a honlapon szerezhető felhasználói élményeket.

Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője engedélye nélkül magáról személyes adatot nem adhat meg, személyes adatok rendelkezésre bocsátásához köteles törvényes képviselőjének hozzájárulását megszerezni. Az adatszolgáltató a személyes adatainak megadásával nyilatkozik, hogy cselekvőképessége semmilyen módon nem korlátozott. Ha az adatközlő egy harmadik személy adatait bocsátja rendelkezésre, kötelessége a harmadik személy hozzájárulását megszereznie. Az adatkezelő kötelessége megsemmisíteni minden olyan információt, amely az adatszolgáltató nem jogszerű magatartásának következményeként került a birtokába.

Személyes adatok tárolása, biztonsága

Az adatkezelő minden tőle elvárható biztonsági intézkedést megtesz a szolgáltatás nyújtása közben birtokába jutott adatok, információk védelme érdekében. A tevékenység végzése közben használt informatikai eszközök (számítógép, telefon) mindegyike vírus- és feltörésvédelemmel ellátott, amely védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, megváltoztatás, nyilvánossá tétel, megsemmisítés, sérülés ellen.

Az adatszolgáltató jogai és érvényesítési lehetőségei

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján az adatszolgáltatót megilleti az alábbi jogok illetik meg.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Erre legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Panasztételi és jogorvoslati jog: amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatszolgáltató nem folytat jogkövető magatartást az adatkezelést illetően, valamint ezzel jogait megsértették, úgy jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), vagy jogorvoslatra jogosult.

Hatóságok és egyéb szervek megkeresése: bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá jogszabály felhatalmazása alapján más szervek információ nyújtás, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére (amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte) személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

Az adatkezelő jogosult az Adatvédelmi tájékoztatót előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan módosítani.

Tokod, 2019. június 1.